Docking 3,5 Công Ty Cổ Phần Minh Chính – 95 Hàng Bông